HRADECKÁ STAVEBKA 1968 + 50

Setkání absolventů školy s jejími studenty a veřejností za účelem připomenutí událostí na škole před padesáti lety a představení její současnosti.

Motto 1968: Minulost už nám nepatří: budoucnost - kdo ví, jestli nějaká bude?
Jediný zlomek času, který je nám dán a který můžeme naplnit záslužnými činy, je přítomný okamžik.
(Wilhelm Muhs)

Čtvrtek 14. června 2018
SPŠ stavební - Hradec Králové, Pospíšilova třída 787
Pohledy zúčastněných
Program:
- 13:00 - zahájení – aula školy
- prohlídka školy, výstavka přibližující školu a umělce, podílející se na Symposiu, pořádaném školním Svazem klubů v roce 1968
- odhalení sochy Luďka Vašiny
- vystoupení pamětníků.

Pátek 15.června 2018
Adalbertinum, velký sál – Hradec Králové, třída ČSA 300
Architekti a jejich vize
Program:
- 09:00 zahájení, velký sál
- přednášky významných českých architektů (arch. Eva Jiřičná, arch. Zdeněk Jiran, arch. Josef Pleskot) a historiků umění (arch. Zdeněk Lukeš)
Srdečně zveme - vstup volný.


HRADECKÉ VNITROBLOKY

Poznámky Jiřího Stránského

Hradec Králové je vedle Prahy a Brna městem vnitrobloků

K čemu byly a jak by měly být využívány?
Původně sloužily vnitrobloky k nejrůznějšímu podnikání – jejich stavebníci:
- v domech je obklopujících bydleli, ostatní byty pronajímali. Měli zde případně i prodejny.
- uvnitř vnitrobloku měli v tom případě často výrobny a sklady.
Některé z vnitrobloků jsou přístupné průjezdy, některé nikoli. Původní využití místně přetrvává. V těchto případech dnes zde existujících a fungujících objektů služeb a výroby by vše mělo být usměrněno tak, aby zde taková činnost co nejméně obtěžovala bydlící a v místě se snížila hlučnost a prašnost. Mnohde jsou však plochy vnitrobloků prakticky bez využití, a často zpustlé. Tam se nabízí ideální využití pro rekreaci (děti, seniorů) – spojené s ozeleněním ploch (trávníky, porosty) a jejich doplněním o potřebné vybavení (altány, lavičky, dětská hřiště). Bylo by to nanejvýš účelné. Odstranily by se různé přestárlé drobné stavbičky a prostředí se zkulturnilo. Zasakování srážkových vod by zde bylo dvojnásob účelné a vedlo k vytvoření příznivého mikroklimatu. Pokud jsou vnitrobloky přístupné průjezdy, omezeně by bylo možné je využít také k účelovému parkování (invalidé, služby).

Jak jsme na tom v Hradci s počtem vnitrobloků?
Spočítali jsme jich 39
- z toho 29 uzavřených a 10 částečně otevřených
  Několik vnitrobloků je historických, většina z nich z období první republiky, zbytek poválečných.
  Ty historické, situované na Starém Městě jsou spíše dvorky s výměrou kolem 0,1 hektaru.
  Vnitrobloky novější, převážně z období první republiky jsou výrazně větší – v průměru s plochou kolem 0,4 hektaru.
  Největší jsou ty kasárenské s tzv apelplacy o výměře 1,5-2,0 hektary.
(jde např. o
- Vodičkova (dnes Žižkova) kasárna 1789
  Možnost využití coby velkokapacitní parkoviště.
- Jezdecká kasárna (dnes Okresní soud) 1789
  Malý rozměr.
- CaK (dnes Gayerova) kasárna 1898
  Užíváno jako tržiště. Na severní straně se uvažuje se zřízením parkovacího domu(?)

Majetkově jde o rozličné vztahy:
- jen některé jsou částečně (výjimečně úplně) ve vlastnictví města
- ostatní jsou rozdrobeny ve vlastnictví majitelů jednotlivých nemovitostí (soukromníků, SVJ, firem).
Tato skutečnost plánování a realizaci věcí příštích (viz park Skleněnka) rozhodně neusnadní. Mnohé vnitrobloky jsou co do využití omezené situováním v Městské památkové rezervaci či zóně. Tato skutečnost by ale měla budoucí rekreační využití spíše po

V budoucnu se tu budeme setkávat s nejrůznějšími problémy:
- pokud jde o ozelenění
Zeleň je nutností! je plícemi každého města. Ochlazuje také klima v parnech, na která si budeme zřejmě v budoucnu muset přivyknout.
- Pokud jde o zasakování srážkových vod
Zasakování srážkových vod – jak ještě odpoledne uslyšíme při přednášce JV projektu Brno - je na tak velkých plochách velice žádoucí. Spolu s ozeleněním totiž vytvoří uvnitř vnitrobloku příznivé mikroklima. Plocha sem vyspádovaných sedlových střech okolních domů (zbývající část střech je svedena do ulice) je značná – má přibližně stejnou výměru jako pozemek vnitrobloku. Srážkové vody svedené do vnitrobloku dvorními srážkovými odpady proplachují dnes ležatou kanalizaci jednotlivých nemovitostí. Zasakování ve vnitrobloku by toto vyloučilo a problém by bylo nutno řešit, třebas občasným umělým proplachováním.
- pokud jde o parkování
Současná parkoviště by bylo záhodno z vnitrobloků v co nejkratším horizontu vymístit. Omezený počet (10-20) parkovacích míst pro invalidy a služby – pokud je vnitroblok přístupný průjezdem - by ale dění ve vnitrobloku rozhodně neublížil.
- pokud jde o zde existující objekty

Využití stávajících objektů služeb a výroby by bylo záhodno s ohledem na zdraví zde bydlících obyvatel usměrnit:
- neužívané a dožívající objekty likvidovat
- fungující nevhodnou výrobu a služby v takových stavbách nahradit bezproblémovými.

A nakonec:
- velice zásadním problémem je přirozeně péče o vnitroblok
Tímto se zatím zřejmě nikdo podrobně nezabýval. Napadá mě několik možností: péče občanů zde žijících, ekologické spolky, místní školy. Jistě se najdou nápady další. S městskými organizacemi, pečujícími o veřejnou zeleň lze počítat pouze okrajově, zejména při řešení specifických odborných problémů.

Leták k akci ke stažení: zde

  HRADECKÉ VNITROBLOKY září 2016