Klub přátel

Pravidla pro členství v Kruhu přátel (KP) o. s. „PRO GOČÁR“:

  1. Kruh přátel občanského sdružení PRO GOČÁR (dále jen KP) se zřizuje v souladu se stanovami sdružení.
  2. Členem KP se může stát osoba starší 15-ti let, stejně tak osoba fyzická či právnická, pokud souhlasí s programem o. s. PRO GOČÁR a chce se na jeho činnosti aktivně po- dílet. Program je uveden ve Stanovách o.s., přístupných na jeho webových stránkách.
  3. Vedením KP je pověřen místopředseda občanského sdružení.
  4. O přijetí za člena KP rozhoduje výbor občanského sdružení. Vyrozumění o přijetí bude žadateli oznámeno do 2 měsíců.
  5. Členství v KP není podmíněno příspěvkem. Pokud se člen KP rozhodne na konkrétní činnost občanského sdružení přispět, je výše příspěvku dobrovolná.
  6. Povinností člena KP je podporovat přímo či nepřímo činnost občanského sdružení.
  7. Člen KP se může zúčastnit valné hromady sdružení, nemá však hlasovací právo.
  8. Právem člena KP je nicméně podávat náměty na činnost občanského sdružení a k je- ho činnosti se vyjadřovat. Za tím účelem může využít formu přímého nebo písemného sdělení výboru občanského sdružení.
  9. K ukončení členství v KP dochází: - z vlastního rozhodnutí člena - jeho úmrtím - vyloučením člena v důsledku toho, že bude vyvíjet činnost, která je v rozporu se sta- novami a programem občanského sdružení. V Hradci Králové, leden 2013.

Přihlašovací formulář pro zájemce o členství v KP:


Profese: Pozice v zaměstnání:
Soulasím s pravidly pro členství v Kruhu přátel (KP) o. s. „PRO GOČÁR“.

Ulice: Město: PSČ: Telefon/Mobil: Email:
Jméno: Příjmení: Titul: Datum narození: