O spolku

Stejně jako naše Země má i vše ostatní svůj počátek.
A tak žil, byl i žák pana architekta Jana Kotěry – Josef Gočár.
Rovněž úžasný architekt a člověk, který věnoval našemu městu Hradci Králové podstatnou část svého života. Zanechal tu po sobě nejen svoje stavby: Rašínovo státní gymnasium, sousední Masarykovy školy s mateřskou školkou, Sbor kněze Ambrože, ředitelství Státních drah, budovu Okresního a finančního úřadu, monumentální schodiště Na Kropáčce, ale i velkolepé urbanistické řešení moderní části města. Navíc i nadčasové projekty, které byly realizovány později nebo na realizaci ještě čekají.

Hradecký Salon republiky, který můžeme s odstupem času klidně prohlásit za Salon Evropy dvacátých a třicátých let, nás jako občany tohoto města v mnoha ohledech zavazuje vůči oběma zmíněným architektům a jejich současníkům vděkem.
Proto se v hlavách dvou rodilých Hradečáků - otce a syna Jiřího a Davida Stránských – zrodila myšlenka uspořádat při příležitosti 130. jubilea Gočárova narození a 65.výročí jeho úmrtí důstojnou vzpomínku. A tak se v roce 2010 nejprve sešla hradecká veřejnost v Artkině Central
k besedě s Ak. arch. Davidem Vávrou a jeho střihovým filmem Šumný Gočár. Sál byl tehdá do posledního místečka plný, skvělá atmosféra. Odborná část symposia pak na toto na druhý den navázala, kde jinde, než v Kotěrově muzeu. Svým slovem ji obohatili významné osobnosti, jakými jsou nepochybně rektor AVU Doc. Jiří T. Kotalík, Ak. arch. Eva Jiřičná, RNDr Václav Cílek. Milé zastoupení pravnučkou tu měla i Gočárova rodina, která pořadatelům umožnila zveřejnit v katalogu jeho málo známé portréty. Tečkou za celodenní konferencí se nesporně stala plavba na parníčcích Hradec a Královna Eliška, umožňující neopakovatelné defilé moderní architektury, zdobící obě nábřeží Labe.

Od téhle akce pak už bylo založení občanského sdružení PRO GOČÁR tak říkajíc na dohled. Dochází k němu 22.února L.P.2012 a zakládají ho
Ing. ach. Jan Čiháček, Ing. arch. Jan Falta, Ing. Jiří Stránský, Mgr. Nataša Ungermannová. a PaedDr. Jindřich Vedlích, PhD.
Aktivity spolku na sebe poté již nenechávají čekat – jsou jimi:

  • příprava záměru pořízení spolkového domu (Staré město, neobarokní budova čp. 177 v Tomkově ulici),
  • širší iniciativa ve věci přípravy realizace stavby Galerie umění,
  • spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební (pořádání přednáškových bloků na téma Hradec + něco, např. voda, školy, určená studentům i jiným, příprava odborných exkurzí a architektonických soutěží).
Akcí roku 2013 se bezesporu stala našim spolkem připravená konference Kotěra živý – vlídné odpoledne nejen s Kotěrou. Šlo o zdařilou tečku za rokem tohoto architekta (90. výročí jeho úmrtí, 100 let existence jeho hradeckého muzea), na které přijal účast Doc. Jiří T. Kotalík
a celá plejáda zajímavých osobností, jakými bezesporu jsou architekti Martin Rajniš, Tomáš Rusín, Svatopluk Sládeček, Ivan Wahla, vodohospodář Ing. Jiří Vítek a sochař Mgr. Štěpán Málek. Konferenci obohatil svým příspěvkem i náš člen, architekt Jan Falta.Vydaný minikatalog zaujal poselstvími, kterými zmínění přednášející – spolu s RNDr. Václavem Cílkem – oslovili všechny ty, kterým není osud současné české architektury lhostejný. Přátelské setkání pak jen umocnila závěrečná debata, vedená v Kotěrově Okresním domě se sklenkou piva Kotěra a Gočár v ruce, uvařenou pro tuto příležitost v Břevnovském klášterním pivovaru Sv. Vojtěcha.

Vzhledem k zájmu veřejnosti o naši činnost jsme rok 2014 zahájili založením Kruhu přátel našeho spolku. Jeho členem se může stát kterýkoli sympatizant s našim programem, ochotný k naši činnosti svým dílem přispět.

Kontakty

50002 Hradec Králové2, Dukelská 21
Tel. 495 539 278, 725 794 151
E-mail stransky@mybox.cz
IČO 22752072

Výbor

  • Ing.arch. Jan Čiháček
  • Ing.arch. Jan Falta
  • Ing. Jiří Stránský
  • Mgr. Nataša Ungermannová
  • PaedDr. Jindřich Vedlich, PhD